ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
Knowledge and Behavior of Chemical for Protect Uses and Eliminate Pests of Farmer in Ban Nun Sub-district, Song District, Phrae Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Dr. Tuan Nguyen Ngoc นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
คำสำคัญ
การลดการใช้สารเคมี , เกษตรกร,จังหวัดแพร่
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จากกลุ่มตัวอย่าง 91 ครัวเรือน นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.13 ± 9.83 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.75) และสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 34.07) เกษตรกรมีการปลูกข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 46.15) และแหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ 49.45) สำหรับค่าคะแนนความรู้ในภาพรวมของการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช พบว่ามีอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 79.37) ส่วนใหญ่มีคะแนนของความรู้ก่อนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเป็นลำดับแรก และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (3.22 ± 0.45) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชอยู่ในลำดับแรก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่าความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.89, P<0.01) ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการริเริ่มการกำหนดแนวทางการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยควรเพิ่มกิจกรรมโดยเฉพาะการให้ความรู้ขั้นตอนหลังการใช้สารเคมีและการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
เอกสารงานวิจัย
 1. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 2. ปก
 3. บทคัดย่อ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. บทที่ 1
 8. บทที่ 2
 9. บทที่ 3
 10. บทที่ 4
 11. บทที่ 5
 12. บรรณานุกรม
 13. ภาคผนวก
 14. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ