ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Management of Garbage through Participation within Municipal Area Tumbon Saphlee Amper Pathiu Chumphon Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองค์การบริหารตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ