ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ในแต่ละด้าน 2. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ในภาพรวม
คำสำคัญ
คุณภาพชีวิต ,ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง อาศัยในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 370 คน คัดเลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่1สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ให้บริการผู้สูงอายุ และ3) แบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.92, 0.95 และ 0.92ตามลำดับ แล้วนำไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.92, 0.94 and 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =3.25, SD=0.34) พบว่าด้านสุขภาพอนามัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตในระดับมากที่สุด (Mean = 3.73, SD =0.59) ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตอีก 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (Mean =4.26, SD=0.34) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย และด้านบริการสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับมากที่สุด (Mean= 4.67, SD =0.58 ; Mean= 4.62, SD =0.54 และ Mean = 4.53, SD =0.62) คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ