ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา
The Development of Quality of life Among Elderly People in Tambon Tum, Phang Nga Province, Thailand

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อรัญญา รักหาบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา 2. เพื่อค้นหารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ,การพัฒนาแนวปฏิบัติ ,คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ,คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ,คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ,คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อย
บทคัดย่อภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และค้นหารูปแบบนำร่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา โดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเชิงพื้นที่ในการต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของนักวิจัยร่วมกับนักวิจัยในชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข และ สมาชิกองค์การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นตำบลถ้ำ ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือน เมษายน 2561 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต และ แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุแบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงประเด็น ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ร้อยละ 41.7 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 37.2 มีเพียงร้อยละ 0.6 มีคุณภาพชีวิตระดับไม่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ร้อยละ 41.7 และมีระดับความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40 และยังพบว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเอง เท่ากับพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.7 แต่ยังพบว่าผู้สูงอายุมีระดับความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเองในระดับมาก ร้อยละ 24.4 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนควรเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จนสามารถพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนได้ คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ