ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย
Development of the elderly business community by the knowledge management process to increase elderly income.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย 2. พัฒนาแนวทางกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย 3. จัดทำนโยบายการส่งเสริมด้านการกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความรู้
บทคัดย่อย
การวิจัยในเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสาหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย 2.) พัฒนาแนวทางกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสาหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย 3.) จัดทำนโยบายการส่งเสริมด้านการกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มแบบเจาะจง และการสังเกตแบบรู้ตัว ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์จากเอกสาร โดยสร้างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแบบเจาะจง แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงคุณภาพในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากแควจะมีปัญหาในด้านความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันซึ่งบางกลุ่มที่เคยรวมตัวกันก็ยุบกลุ่มลงเพราะหลายสาเหตุปัญหา เช่น การไม่ถ่ายทอดกระบวนการทำงาน การขาดแนวทางในการพัฒนาสินค้า การขาดตลาดรับซื้อ การตัดสินใจแบบกลุ่มล่าช้าในการทำงานทำให้แยกตัวออกมาทำส่วนตัว ส่วนกลุ่มที่ยังมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพคือ กลุ่มผู้สูงอายุปลูกผักแบบปลอดภัย ผู้วิจัยจึงคัดเลือกมาศึกษาเพื่อทำการพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาด จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุผลิตผักปลอดภัยจะเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งโดยมีระบบในการบริหารงานพื้นฐานภายในอย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูล และมีแผนงานที่มาจากการการนำข้อมูลที่บันทึกมาใช้ประกอบการตัดสินใจทำให้ในภาพรวมของการดำเนินงานของกลุ่มมีความชัดเจนในการดำเนินงานและสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้เพราะมีความพร้อม ซึ่งปัญหาที่สำคัญ คือเรื่องทักษะในการพัฒนารูปแบบการตลาดและเทคโนโลยีในการบริหารข้อมูล ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงควรเข้ามาฝึกการขายเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและมีการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาสนับสนุนในการทำงานเพื่อการจัดการความรู้ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ