ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
Management of Waste by Participation in Tumbol Kalai Amphor Takua Thung Phangnga Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พิสิฐ นิลเอก
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
การบริหารจัดการขยะ ,การมีสวนร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบล
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ดร.พิสิฐ นิลเอก อบต กะไหล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ