ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
Management of Waste by Community Participation of Tumbol Bosan Amphoe Thapput Phangnga Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.วาสนา จาตุรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสึกาาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
การบริหารจัดการขยะ ,การมีส่วนร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบล
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ