ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Management of Garbage Through Participation within Municipal Area Tumbon Klongphonpattana Amphore Kloungtom Krabi province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ