ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
English

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2) เพื่อแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเทศบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
การบริหารจัดการ,การมีส่วนร่วม,ขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ