ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แผนพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
English

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอพร โมฬี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
ศึกษารูปแบบและความต้องการในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อกำหนดแผนและนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ที่สนับสนุนการลดต้นทุนทางการเกษตรของประชากรและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนพัฒนาเป็นอาชีพเสริมของประชากรในพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. แผนพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ