ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ในมิติของฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
professional Management System of Foot Wipes Group namaipai District in the Dimension of Economic and Culture to Construct Strength and Sustainability under Sufficiency Economy

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบททั่วไปของกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ 2) เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนากลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ในมิติของฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ