ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
The impacts of stone grinding mills on people living in Saphlee sub-district, Pathio district, Chumphon province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับของผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผลต่อประชาชนในตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับของผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผลต่อประชาชนในตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ,ผลกระทบ,โรงโม่หิน,ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ,ผลกระทบด้านสุขภาพ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ