ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน: กรณีศึกษา ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Treatment of dyeing krajood wastewater by alum with chlorine: A case study of Phanangtung sub district, Khuan Khanun district, Phatthalung province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาลักษณะของน้ำเสียสีย้อมกระจูด 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารส้มและคลอรีนที่เหมาะสมต่อการบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูด
คำสำคัญ
การบริหาร ,การจัดการ ,การบริหารจัดการ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน: กรณีศึกษา ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ