ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก: กรณีศึกษา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Utilization of pigs slaughter waste for composting: A case study of Makoknua sub district, Khuan Khanun district, Phatthalung province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสำรวจปริมาณและประเภทของเสียจากโรงฆ่าสุกร 2) เพื่อศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงฆ่าสุกร
คำสำคัญ
ของเสีย ,ปุ๋ยหมัก
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก: กรณีศึกษา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ