ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Water management for agricultural area in krongnoi tambon administrative organization pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ในชุมชน 2) เพื่อประเมินปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการน้ำของชุมชน 3) เพื่อระบุแนวทางสำหรับเสนอแผนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ในชุมชน
คำสำคัญ
กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น,ทรัพยากรน้ำ,การบริหารจัดการ,ปัจจัยส่วนบุคคล,น้ำต้นทุน,น้ำต้นทุนใช้การได้
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ