ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
Water management for agricultural area in thungkawad tambon administrative organization lamae district, choumphon province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อาดือนา นิโด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ในชุมชน 2) เพื่อประเมินปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการน้ำของชุมชน 3) เพื่อระบุแนวทางสำหรับเสนอแผนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ในชุมชน
คำสำคัญ
กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ,ทรัพยากรน้ำ,การบริหารจัดการ ,ปัจจัยส่วนบุคคล ,น้ำต้นทุน , น้ำต้นทุนใช้การได้
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ