ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
Management of Garbage through Participation within Municipal Area of Tumbon Kamphaeng. Amphoe La-ngu, Satun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พัชรี หลุ่งหมาน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ