ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
Patterns and guidelines for sustainable waste management at Tumbon Klongprasong A.Meuang, Krabi Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดขยะและพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 2) เพื่อศึกษาค่าความเต็มใจจะจ่ายและและปัจจัยในการกำหนดค่าความเต็มใจจะจ่ายในการกำจัดขยะของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 3) เพื่อศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการกำจัดขยะที่เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ให้เกิดความยั่งยืน
คำสำคัญ
พฤติกรรม,วิธีการกำจัดขยะ,รูปแบบ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ