ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
The wisdom of managing a variety of Thailand herbs and development of medicinal products.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสำรวจรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแพทย์พื้นบ้าน ในชุมชนบ้านเขาอ้อ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 3) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชมรมอนุรักษ์สมุนไพร
คำสำคัญ
การแพทย์แผนไทย,แพทย์พื้นบ้าน,พืชสมุนไพร,สมุนไพรแห้ง
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ