ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการของการผลิตปุ๋ยผสม: กรณีศึกษากลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
The Guideline for the development of mixed fertilizer operational management: the Case Study of Ban Bang Krarem Agricultural Group, Tachang Sub-district, Surat Thani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบการจัดการการผลิตของกลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม 2) เพื่อทราบแนวทางที่สำคัญต่อการพัฒนาการจัดการการผลิตปุ๋ยผสมของกลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ตำบลปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ
การจัดองค์การ,ปุ๋ยผสม
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดการของการผลิตปุ๋ยผสม: กรณีศึกษากลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ