ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการมีสวนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Improving the quality of older by community participation in development Health promotion model for non-communicable

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์จวง เผือกคง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 4) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ ,การมีส่วนร่วมของชุมชน ,กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ,ผู้สูงอายุ,คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการมีสวนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ