ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การ บริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
The Demand for Developing Quality of life of The Elderly in Bangkhung Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Huai Yot, Trang Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
คำสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การ บริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ