ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
Development of Social Welfare Services Model of Eldery jn Hadsyeree Municipal District

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กมลชนก ทองเอียด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหาดทรายรี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ,สวัสดิการสังคม
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนารูปแบบด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ