ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Developing the Life Quality of the Elderly in Changsai municipality Suratthani province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กมลชนก ทองเอียด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลช้างซ้าย 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ,คุณภาพชีวิต
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ