ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Development welfare of the oldage life for quality of life at Klongponpathana in Klongtom district in Krabi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณชีวิตในพื้นที่ต่างๆ ของ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้งรูปแบบที่รัฐจัดให้ และประชาชนดำเนินการเองของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 4) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
คำสำคัญ
การจัดสวัสดิการ,สังคมผู้สูงอายุ,คุณภาพชีวิต
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ