ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ ชุมพร
Health Promotion Model of the Elderly in pranknam, Chumpon

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร 2) เพื่อนำผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มาวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3) เพื่อนำผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มาเสนอเป็นนโยบายด้านสุขภาพอนามัย
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ,รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ ชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ