ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบจัดการตนเองและความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชน ท้องถิ่นตำบลขุนทะเล
English

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อภิชาติ โกศล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทำการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการตนเองของประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนทะเล 2) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างและนำใช้ชุดความรู้ นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาตำบล
คำสำคัญ
การจัดการตนเอง,ความเชี่ยวชาญ,ชุมชนท้องถิ่น,อัตลักษณ์,ประชาชน,ระบบเสียงตามสาย,เวทีประชาคมตำบล
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาระบบจัดการตนเองและความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชน ท้องถิ่นตำบลขุนทะเล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ