ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
The Study of Routes of Community-Based Tourism at Ban Bangnu, Takuathoung District, Phang Nga Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ของหมู่ที่ 6 บ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2) เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่ที่ 6บ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน,เส้นทาง
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ