ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านรมรีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
The community participation in the management of the hot springs for tourism of Romanee village : Case Study of Romanee Kapong district Phang Nga province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์การบริหารจัดการบ่อน้าพุร้อนบ้านรมณีย์ อาเภอกะปง จังหวัด พังงา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อนบ้านรมณีย์ อาเภอกะปง 3) เพื่อร่วมกันปฏิบัติการบริหารจัดการบ่อน้าพุร้อนที่สอดคล้องกับบริบทของบ่อน้าพุร้อนบ้านรมณีย์ อาเภอกะปง จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,การบริหารจัดการ,บ่อน้ำพุร้อน,การท่องเที่ยว,บ้านรมรีย์,อำเภอกะปง,จังหวัดพังงา
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านรมรีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ