ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง คุณภาพน้ำของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Water Quality of Saline hot spring, Khlong Thom District, Krabi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พัชรี หลุ่งหมาน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของน้ำพุร้อนเค็มด้านเคมี กายภาพและชีวภาพ 2) เพื่อนำผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อนเค็มมาใช้ประกันคุณภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. คุณภาพน้ำของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ