ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมชนหาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร
Guidelines in sustainable Community-based Tourism Development at HaadSaiRee Community, Mueng District, Chumporn Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 2) ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 3) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมชนหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ