ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยชุมชนมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
Developmant of Healthcare System Access Model in Emergency Illness for Dependent Eldery by Community Participations at Bang-Kung Subdistrict, Trang.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทัศนีย์ สุนทร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐในชุมชน ต.บางกุ้ง เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยภาพรวมและศึกษาเจาะลึกในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2) การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยชุมชนมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
คำสำคัญ
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน,ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยชุมชนมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ