ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
The Development of Chronic Diseases Management Model of Klong-Kean Community, Amphoe Thakaotung, Phangng province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อรัญญา รักหาบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่หมาะสมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ในการเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนาเชิงพื้นที่ในการต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบาย
คำสำคัญ
โรคเรื้อรัง,การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ