ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Guidelines for reducing residue Contamination food of fresh markets of Mapammarit Municipality, Mathue, Chumphon Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์จิรวัฒน์ มาลา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการรับรู้สารปนเปื้อนตกค้างในอาหารของผู้ประกอบการแผงจำหน่ายสินค้า และผู้บริโภค ที่ขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการลดสารปนเปื้อนที่ตกค้างในอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 3) เพื่อกำหนดแนวทางการลดสารปนเปื้อนที่ตกค้างในอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ
สารปนเปื้อน,ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต,อาหารสด,อาหารแปรรูป,อาหารปรุงสำเร็จ,แนวทางการลดสารปนเปื้อนที่ตกค้างในอาหาร,การรับรู้สารปนเปื้อนที่ตกค้าง
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ