ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Public Participation for Garbage Management in Municipal Area of Pak Nam Chawang Sub-district, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ
ชุมชน
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ