ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล
The Development Guidelines of Sustainable Ecotourism Management of Community Participation in Na-Thon District, Satun Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 2) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคซึ่งมีต่อความสำเร็จในการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนแบบมีส่วนร่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่มีความเป็นไปได้
คำสำคัญ
แนวทางการพัฒนา,การจัดการ,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน,ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ