งานวิจัย รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เอกสาร
1 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอปัว จังหวัดปัว อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
2 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนของเทศบาลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
3 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
4 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
5 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด Document 0
6 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
7 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ Document 1
8 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ Document 1
9 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทำเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาดม.6 ตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ Document 1
10 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้ำตาลตำบล คลองทับจันทร์ อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล Document 1
11 กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.รามนรี นนทภา Document 0
12 กระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
13 กลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อาจารย์ปิยนันท์ เกตุแสง Document 0
14 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ Document 1
15 การจัดการขยะชุมชนของชุมชนสระแก้วและชุมชนบ้านล่างเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างยั่งยืน ดร.จารุโส สุดคีรี Document 1
16 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา Document 0
17 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 1
18 การจัดการขยะมูลฝอยโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา Document 0
19 การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดร.พิสิฐ นิลเอก Document 1
20 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ดร.วาสนา จาตุรัตน์ Document 1
21 การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล Document 6
22 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดร.พัชรี หลุ่งหมาน Document 1
23 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
24 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม Document 1
25 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม Document 1
26 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ Document 1
27 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเอพร โมฬี Document 1
28 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ Document 0
29 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร Document 1
30 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร Document 1
31 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด Document 0
32 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด Document 0
33 การจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ Document 0
34 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 11
35 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
36 การจัดการความรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับสมุนไพรไทยในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด Document 1
37 การจัดการความรู้และกำหนดแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง อาจารย์สงบ สิงสันจิตร Document 1
38 การจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน บ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ Document 1
39 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนสระแก้วและบ้านล่าง เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น Document 1
40 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ Document 1
41 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
42 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน ทต.บ้านกรูด นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
43 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ปราณบุรี นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
44 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.วังมะนาว นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
45 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
46 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านชาด ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร. จารินี ม้าแก้ว Document 12
47 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
48 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนขี้เกลือ ตำลบบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ Document 12
49 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพื้ชชุมชนบ้านโสกนกเต็มพัฒนา ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ Document 12
50 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านไพศาลตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
51 การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี Document 0
52 การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม อ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ Document 0
53 การจัดตั้งสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้การเพาะเห็ดประจำ ตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา Document 0
54 การจัดตั้งสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา Document 0
55 การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
56 การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว Document 0
57 การจัดบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม Document 8
58 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารตำบลนาวุ้ง อาจารย์วิชชญา มณีชัย Document 0
59 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารตำบล บางจาก อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี Document 0
60 การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ Document 2
61 การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ Document 2
62 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านชาดอำนวย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ Document 12
63 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ Document 12
64 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านยางนกคู่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ Document 12
65 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านหนองยาง ตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ Document 12
66 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็นอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
67 การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม อ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ Document 0
68 การนำเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี นางสาวมัสลิน บัวบาน Document 0
69 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา Document 1
70 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว Document 1
71 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา Document 1
72 การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ์ Document 0
73 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ Document 1
74 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร Document 1
75 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น Document 1
76 การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม Document 8
77 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม Document 1
78 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี Document 1
79 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ Document 0
80 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน: กรณีศึกษา ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
81 การบูรณาการการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง Document 0
82 การประยุกต์ใช้ระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เนตรนภา เรื่องภานุพันธ์ Document 1
83 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ อาจารย์ชลีดล อินยาศรี Document 0
84 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ชลีดล อินยาศรี Document 0
85 การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพร ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ Document 1
86 การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา Document 9
87 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนปลูกพริก หมู่บ้านสมบูรณ์ หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ปริญญา ทองคำ Document 0
88 การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายการตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสาวผมหอม เชิดโกทา Document 1
89 การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ Document 23
90 การพัฒนากลไกทางกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ Document 22
91 การพัฒนาการจัดการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง Document 1
92 การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์ Document 4
93 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหิน ตั้งอย่างยั่งยืน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ ดร.จำรัส อึ้งศรีวงษ์ Document 0
94 การพัฒนาความความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบ กิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
95 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการ เรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม Document 0
96 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
97 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
98 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
99 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
100 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
101 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
102 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทยเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
103 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
104 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
105 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการมีสวนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาจารย์จวง เผือกคง Document 1
106 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์กมลชนก ทองเอียด Document 1
107 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล Document 10
108 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
109 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ นางสาวคคนางค์ ช่อชู Document 29
110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
111 การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.ยุพิน ยืนยง Document 0
112 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านอาคต ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์รติกร แสงห้าว Document 0
113 การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ Document 16
114 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน อาจารย์สิงหา ปรารมภ์ Document 15
115 การพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง Document 3
116 การพัฒนาบทบาทของกลุ่มเยาวชนด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่เกวียน อำภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง Document 1
117 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแมและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของกลุ่มสร้างอาชีพตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ Document 1
118 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะเชิงวิกฤต อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ Document 3
119 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ม อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว Document 1
120 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข Document 1
121 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้าทรงเครื่องของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์นลินี หิมพงษ์ Document 0
122 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานเเบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง อบต.เเก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ Document 0
123 การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ Document 1
124 การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า Document 1
125 การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน Document 0
126 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลน้ำตกแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
127 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
128 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัยแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
129 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลพระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
130 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 15
131 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อาจารย์เอกวิทย์ ลำพาย Document 0
132 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร Document 0
133 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการในด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ. ดร.วาริธ ราศรี Document 0
134 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
135 การพัฒนาระบบจัดการตนเองและความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชน ท้องถิ่นตำบลขุนทะเล อาจารย์อภิชาติ โกศล Document 1
136 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
137 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
138 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
139 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
140 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา Document 13
141 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
142 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลสกาด อำเภอปัว จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
143 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
144 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
145 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
146 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
147 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ดงพระญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
148 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
149 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.บ้านแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
150 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
151 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ม้วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
152 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
153 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
154 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
155 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
156 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
157 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
158 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
159 การพัฒนาระบบฐานเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกร ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี Document 2
160 การพัฒนาระบบท่องเที่ยวเสมือนจริงสำหรับ อบต.บ้านกรูด นายเดช ธรรมศิริ Document 0
161 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ณปภัช วรรณตรง Document 2
162 การพัฒนาระบบสำหรับกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหม กรณีศึกษาชุมชนตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์ Document 0
163 การพัฒนาระบบเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี Document 2
164 การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศูนย์ 3 วัย เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 10
165 การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผศ.กมลทิพย์ ตรีเดช Document 0
166 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดร.อรัญญา รักหาบ Document 1
167 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคน 3 วัย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน ตำบลแดนชุมพล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 9
168 การพัฒนารูปแบบการดูเเลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ Document 0
169 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อ.เผ่า อนันจิ๋ว Document 0
170 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
171 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
172 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
173 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
174 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
175 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
176 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
177 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
178 การพัฒนารูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์วันรุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร Document 1
179 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงศ์ Document 0
180 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง Document 1
181 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล Document 1
182 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล Document 1
183 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าแยก อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว Document 1
184 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองบอน อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย Document 1
185 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อ.เมธาวิน สาระยาน Document 0
186 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม Document 0
187 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 15
188 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
189 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
190 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลหัวเสือ อำเภอท่าแม่ทะ จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
191 การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยชุมชนมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อาจารย์ทัศนีย์ สุนทร Document 1
192 การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ Document 0
193 การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ Document 0
194 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS approach ที่เน้นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชน ต. บางพลับ อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
195 การพัฒนารูปแบบด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร อาจารย์กมลชนก ทองเอียด Document 1
196 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล Document 0
197 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์กุลริศา คำสิงห์ Document 0
198 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา Document 9
199 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ Document 0
200 การพัฒนาสื่อการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรุ้และพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของเด็กปฐมวัยในศูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อาจารย์กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ Document 0
201 การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ชนิดวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหวัดของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก Document 0
202 การพัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตลาดอมยิ้ม อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี นายเก่งกาจ ต้นทองคำ Document 0
203 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
204 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้้าปั้ว จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
205 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
206 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมมือ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเเเพ นายพนม จองเฉลิมชัย Document 0
207 การพัฒนาหลักสูตรวนเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
208 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.ธรรมศาลา นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
209 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.เลาขวัญ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ท่างาม นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
211 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ธรรมศาลา นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
212 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
213 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.รางบัว นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
214 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วังมะนาว นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
215 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วัดประดู่ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
216 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
217 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ Document 0
218 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข Document 0
219 การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่น ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล Document 0
220 การพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง Document 1
221 การพัฒนาเตาไพโรไลซีสต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกทั่วไป อาจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ Document 5
222 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ดนยา สงครินทร์ Document 0
223 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
224 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
225 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ นต.ดร.สงคราม สมณวัฒนา ร.น. Document 0
226 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
227 การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทต.ดำเนินสะดวก นายอรรถ อารีรอบ Document 1
228 การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง Document 0
229 การพัฒนาแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง Document 0
230 การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.บัญชา พุฒิวนากุล Document 0
231 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ Document 0
232 การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชรอำเถอพนมทวน อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
233 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม Document 1
234 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 1
235 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา ดร.อรัญญา รักหาบ Document 1
236 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงรูปแบบครัวเรือน (Family Model) ของชุมชนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล Document 13
237 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวมาลินี นาคใหญ่ Document 0
238 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข Document 0
239 การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารตำบลนาวุ้ง อาจารย์วิชชญา มณีชัย Document 0
240 การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ องค์การบริหารตำบล บางจาก อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี Document 0
241 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาเเร้ง นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล Document 0
242 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เบิกไพร นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล Document 0
243 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ อาจารย์เชิดชัย สมับติโยธา Document 0
244 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ Document 0
245 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านรมรีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า Document 1
246 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ Document 0
247 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ Document 6
248 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสวัสดิการชุมชน ตาบลกุดรัง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ธเนศ ยืนสุข Document 0
249 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสวัสดิการชุมชนตาบลเม็กดา อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วริดา พลาศรี Document 0
250 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลหนองบอน อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ Document 1
251 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในตำบลหนองชุมพลเหนือ ผศ.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ Document 0
252 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ Document 1
253 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
254 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
255 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
256 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
257 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล Document 2
258 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิิพันธ์ Document 0
259 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะของชุมชนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์อัครพงษ์ วงศ์พัฒน์ Document 0
260 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศ มาลา Document 1
261 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดร.วริศรา สมเกียรติกุล Document 1
262 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดร.พิสิฐ นิลเอก Document 1
263 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ของสหวิชาชีพในชุมชนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม Document 1
264 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ Document 1
265 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ Document 1
266 การมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชของเกษตรกร ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย Document 0
267 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ Document 1
268 การลดใช้สารเคมีในระบบการปลูกแคนตาลูป: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี Document 0
269 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบลายผ้าขาวม้าร่วมสมัยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ กลุ่มสตรีทอผ้าเทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์นฤมล อินทิรักษ์ Document 0
270 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
271 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
272 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
273 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
274 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตาบลสถาน อาเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
275 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลตำบล สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 7
276 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
277 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อ.เเม่จริม จังหวัดน่าน อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
278 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือน : กรณีศึกษาบ้านท่างาม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์นุกูล กุดแถลง Document 0
279 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร Document 0
280 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ Document 11
281 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 15
282 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 15
283 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ Document 7
284 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเขมิกา อารมณ์ Document 22
285 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
286 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคบองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง Document 1
287 การศึกษาทัศนคติของเกษตาที่มีผลต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ Document 0
288 การศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละจังหวัดนครปฐม อบต.พลับพลาไชย นางสาวปรารถนา เเซ่อึ้ง Document 1
289 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
290 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
291 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษาตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
292 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกลาส จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
293 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
294 การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี Document 1
295 การศึกษาปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี Document 1
296 การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม Document 1
297 การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม Document 1
298 การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี Document 1
299 การศึกษาภาวะหนี้สินและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Document 14
300 การศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
301 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ Document 11
302 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
303 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
304 การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา Document 0
305 การศึกษารูปแบบตำรับอาหารท้องถิ่นตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย อาจารย์สุทธิพันธุ์ แดงใจ Document 13
306 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
307 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
308 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
309 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
310 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
311 การศึกษารูปแบบระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อาจารย์รัชกร นามกร Document 1
312 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช อาหารปลอดภัยของเกษตรกรตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส Document 0
313 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหาร ปลอดภัยด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล Document 0
314 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
315 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
316 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
317 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
318 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ Document 1
319 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
320 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
321 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
322 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
323 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย Document 13
324 การศึกษาแนวทางการลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส Document 12
325 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวธัญญพร มาบวบ Document 2
326 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
327 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
328 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัยตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์วรรณี ทองระย้า Document 4
329 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัยเทศบาลตำบลพระพุทธบาตรเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดน่าน อาจารย์วรรณี ทองระย้า Document 4
330 การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวชลาลัย วงเวียน Document 0
331 การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านเนินสะอาด ม.6 ตำบลหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ Document 1
332 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์อังศุมา ก้านจักร Document 0
333 การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
334 การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุภาคครัวเรือนภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ณปภัช วรรณตรง Document 3
335 การส่งเสริมศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาเเร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางณัฐยา เชิงฉลาด Document 0
336 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่ อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ Document 0
337 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่น อ.เมธาวิน สาระยาน Document 0
338 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเขายายกะตาเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด Document 0
339 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ Document 0
340 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ Document 0
341 การสร้างกลยุทธ์ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะของชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์ชัชชัย สุจริต Document 14
342 การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทสบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหววัดพัทลุง ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ Document 1
343 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร ผักปลอดสารพิษ โดยการจัดการตนเอง :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวธิดารัตน์ คีมกระโทก Document 13
344 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
345 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นางสาวศรีนวล แตงภู่ Document 6
346 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเองเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
347 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-สัตว์เศรษฐกิจ(ปลาเล็ก)โดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
348 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหารโดยการจัดการตนเองของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
349 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางอาหารด้านผักปลอดสารพิษโดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล Document 13
350 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Document 0
351 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
352 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
353 การสร้างต้นแบบระบบบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะระดับชุมชน อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ Document 3
354 การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา Document 3
355 การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา Document 6
356 การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจากประวัติศาสตร์ชุมชนเจ็ดเสมียร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข Document 1
357 การสร้างพลังเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ Document 0
358 การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับยางพารา แบบมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย กรณีศึกษาตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์ Document 5
359 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทต.เจ็ดเสมียน นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
360 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.จอมบึง นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
361 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.บางปลา นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
362 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.พลับพลาไชย นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
363 การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์ Document 1
364 การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม Document 16
365 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ Document 14
366 การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร ในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ อรุณรัตน์ จินดา Document 1
367 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย Document 9
368 การสังเคราะห์การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่างองค์กรการบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ Document 2
369 การสังเคราะห์การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม ผศ.ดรณิชารีย์ ใจคำวัง Document 1
370 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง Document 10
371 การสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
372 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย Document 14
373 การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ Document 1
374 การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา Document 0
375 การหาแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำของชุมชนตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ Document 4
376 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ Document 2
377 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
378 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาล ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร Document 15
379 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 11
380 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง Document 12
381 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 12
382 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 10
383 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 13
384 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร Document 16
385 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
386 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนในตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
387 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 13
388 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 15
389 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ Document 2
390 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล Document 7
391 การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
392 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าด้านอาหาร-สัตว์เศรษฐกิจ(กบ)โดยการจัดการตนเอง :องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายเชาวฤทธิ์ โสภักดี Document 18
393 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 12
394 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 11
395 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ Document 13
396 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายฐิติพร วรฤทธิ์ Document 11
397 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและกลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ Document 18
398 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 10
399 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ Document 19
400 การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 11
401 การเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 11
402 การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ Document 3
403 การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. 2ส. ในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์นัชชา ยันติ Document 1
404 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
405 การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางวรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ Document 12
406 การเสริมสร้างและการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่าย การวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 11
407 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.ธรรมศาลา นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
408 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ทุ่งบัว นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
409 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วัดประดู่ นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
410 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สวนผึ้ง นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
411 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองบัว นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
412 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก: กรณีศึกษา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
413 การใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ Document 2
414 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
415 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
416 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้างแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
417 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
418 ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การ บริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
419 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
420 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
421 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
422 ความรู้และพฤติกรรมกรรมการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส Document 14
423 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 14
424 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 14
425 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม Document 14
426 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 14
427 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร บ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 14
428 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม Document 14
429 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Document 14
430 คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าใน ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ Document 1
431 คุณภาพน้ำของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดร.พัชรี หลุ่งหมาน Document 1
432 ช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาของกลุ่มแม่บ้านวังศิลา ในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 13
433 ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว Document 13
434 ทดสอบ นายอิทธิชัย อินลุเพท Document 0
435 ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ Document 13
436 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์ Document 1
437 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
438 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.กระดังงา นายสัญญา ควรคิด Document 0
439 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ทุ่งขวาง นายสัญญา ควรคิด Document 0
440 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ป่าเต็ง นายสัญญา ควรคิด Document 0
441 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ลำเหย นายสัญญา ควรคิด Document 0
442 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองปลาหมอ นายสัญญา ควรคิด Document 0
443 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองพลับ นายสัญญา ควรคิด Document 0
444 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองหญ้าปล้อง นายสัญญา ควรคิด Document 0
445 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ห้วยด้วย นายสัญญา ควรคิด Document 0
446 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
447 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ทุ่งบัว นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
448 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บางพรม นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
449 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 1
450 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สระกระเทียม นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
451 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
452 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว Document 13
453 รงการย่อยที่ 3 แนวทางการเสริมพลังเยาวชนต้นแบบ “ลดเหล้า” เทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ Document 2
454 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ในมิติของฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ Document 1
455 ระบบสารสนเทศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ Document 5
456 ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน สำหรับการทำนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ผศ.ฐิติมา บุณฑริก Document 0
457 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ผศ.ฐิติมา บุณฑริก Document 0
458 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผศ.สมคิด ทุ่นใจ Document 11
459 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณี เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผศ.สมคิด ทุ่นใจ Document 13
460 รูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 13
461 รูปแบบการจัดการการลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 12
462 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ดำเนินสะดวก นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
463 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองพลับ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
464 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เลาขวัญ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
465 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เอราวัณ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
466 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทรงคนอง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
467 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่างาม นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
468 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าหลวง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
469 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งขวาง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
470 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สวนผึ้ง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
471 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
472 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองอ้อ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
473 รูปแบบการจัดการของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
474 รูปแบบการจัดการน้ำใช้เพื่อการเกษตรระดับครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 12
475 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ Document 11
476 รูปแบบการจัดการศูนย์สุขภาวะผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
477 รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อาจารย์พลกฤต รักจุล Document 2
478 รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
479 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 3 อ. ของกลุ่มผู้สูงวัยกับสถานศึกษาและภาคีตำบลดอนไฟ จังหวัดลำปาง อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 0
480 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 4 ส. ของกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่และภาคีเครื่อข่าย อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 17
481 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 12
482 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ของตาบลเจดีย์ จังหวัดน่าน และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา Document 11
483 รูปแบบการทำเกษตรทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจาย์สำรวย มะลิถอด Document 0
484 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 16
485 รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 11
486 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ Document 10
487 รูปแบบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ Document 0
488 รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ Document 0
489 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคคนางค์ ช่อชู Document 11
490 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2560) นางสาวสุจิตรา ยางนอก Document 10
491 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย อาจารย์มณฑณ ศรีสุข Document 10
492 รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนกับภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
493 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 6
494 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชนในองคืการบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมมาส เส้งนุ้ย Document 1
495 รูปแบบการรับรู้เทคโนโลยีการฉีดสารเข้าต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำแมลงศัตรูในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ Document 0
496 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุ นางศิริพร ฉายาทับ Document 0
497 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางคนที นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
498 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางพรม นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
499 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.หนองบัว นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
500 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม Document 0
501 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 2
502 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต. สกาด อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 10
503 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต.เมืองจัง อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 2
504 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ Document 0
505 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวธนัชพร มุลิภะบุตร Document 0
506 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลสระกะเทียม นางศิริพร ฉายาทับ Document 0
507 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลห้วยม่วง นางสาวนันทิดา โหวดมงคล Document 0
508 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ Document 1
509 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ Document 0
510 รูปแบบการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน รำวงมะเก่า โดยกลุ่มผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 11
511 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จะงหวัดน่านน่านเเละภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 10
512 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
513 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
514 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
515 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
516 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
517 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
518 รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก Document 0
519 รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ ชุมพร อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล Document 1
520 รูปแบบกิจกรรมความสุข 5 มิติของกรมสุขภาพจิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน Document 3
521 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 15
522 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มหมอนขิดบ้านโพนทรายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 14
523 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 10
524 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
525 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
526 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
527 รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา Document 13
528 รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์ Document 1
529 วิเคราะห์น้ำเสีย นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 1
530 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.กระดังงา นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
531 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ป่าเด็ง นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
532 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วยด้วน นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
533 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วหนองนกไข่ นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
534 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพโดยชุมชนโพธิ์หัก จ.ราชบุรี นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป์ Document 1
535 ศึกษาบทบาทของผู้นำชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ Document 7
536 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ Document 8
537 ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
538 ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
539 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลของเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
540 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
541 ศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะมูลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
542 ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
543 สังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม Document 12
544 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ Document 0
545 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ Document 0
546 เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์ Document 0
547 เเนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเเละชุมชน นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ Document 0
548 แนวทางการจัดการขยะต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรชัย สังข์งาม Document 1
549 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในเขต อบต.เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร Document 1
550 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ Document 0
551 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.วุฒิกร สายแก้ว Document 0
552 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า Document 0
553 แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง Document 0
554 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี Document 15
555 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี Document 15
556 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า Document 1
557 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายพงศกร ศยามล Document 1
558 แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว Document 1
559 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง Document 10
560 แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง Document 1
561 แนวทางการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว Document 0
562 แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ Document 12
563 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนในต าบลชัย เกษม อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล Document 0
564 แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเบญจมาส เปาะทอง Document 0
565 แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
566 แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแนวร่วม “ลดเหล้า” อบต.หินโงม ต.หินโงม จ.หนองคาย อาจารย์บัญชา นวนสาย Document 13
567 แนวทางการพัฒนาการจัดการของการผลิตปุ๋ยผสม: กรณีศึกษากลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ Document 1
568 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค Document 1
569 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค Document 1
570 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง Document 1
571 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมชนหาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม Document 0
572 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตาบลกุดลาด อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา Document 0
573 แนวทางการพัฒนาการสร้างรายได้และอาชีพเสริมในพื้นที่ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต Document 1
574 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย Document 1
575 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอิทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไทย อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุลบราชธาณี นายฐิติพร วรฤทธิ์ Document 16
576 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
577 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า” ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายโชคชัย วิเศษศรี Document 13
578 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตาบล : กรณีศึกษาตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม จังหวัดเลย อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี Document 0
579 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ Document 1
580 แนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ Document 13
581 แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์จิรวัฒน์ มาลา Document 1
582 แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล Document 1
583 แนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์บัญชา นวนสาย Document 11
584 แนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วงศผกา พิมพา Document 0
585 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล Document 8
586 แนวทางการส่งเสริมแนวทาง “บวร ลดเหล้า” ในชุมชน อบต. นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นาย สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน Document 10
587 แนวทางการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน Document 0
588 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ Document 1
589 แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล Document 7
590 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 16
591 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 14
592 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 14
593 แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร อาจารย์นันทพันธ์ คดคง Document 15
594 แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง Document 9
595 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
596 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 10
597 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 10
598 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 12
599 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวเขมิกา อารมณ์ Document 22
600 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุจิตรา ยางนอก Document 6
601 แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ Document 1
602 แผนที่สุขภาพด้านกายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ Document 10
603 แผนที่สุขภาพด้านจิตใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวนิธินันท์ มาตา Document 11
604 แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร. จารินี ม้าแก้ว Document 12
605 แผนพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นางสาวเอพร โมฬี Document 1
606 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.ท่าหลวง นางเมธานี หอมทอง Document 0
607 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.บางช้าง นางเมธานี หอมทอง Document 1
608 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.หนองนกไข่ นางเมธานี หอมทอง Document 0
609 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ นางเมธานี หอมทอง Document 0
610 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 18
611 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุกตาบลนาไร่หลวง จ.น่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 18
612 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 20
613 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาพื้นถิ่นและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาบง จังหวัดลำปาง อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
614 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว: กรณีคึกษาตำบลหนองแวง (กิจกรรม"โซเดียมอันตรายกว่าที่คิด") อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน Document 1
615 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง (กิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด”) อาจารย์อรัญญา มุดและ Document 1
616 โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ Document 0
;