งานวิจัย รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เอกสาร
1 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอปัว จังหวัดปัว อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
2 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนของเทศบาลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
3 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารยสุธาสินี ครุฑธกะ Document 1
5 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
6 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด Document 0
7 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
8 กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด Document 3
9 กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จันทร์ตา Document 12
10 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ Document 1
11 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ Document 1
12 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ Document 1
13 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทำเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาดม.6 ตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ Document 1
14 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้ำตาลตำบล คลองทับจันทร์ อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล Document 1
15 กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.รามนรี นนทภา Document 0
16 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในท้องถิ่นของ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชการเกษตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร Document 2
17 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชการเกษตร เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ Document 3
18 กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อาจารย์พนิตศรี ศรีเชื้อ Document 12
19 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเสริมรายได้ในท้องถิ่นบนฐานเกษตรกรรมยั่งยืนของชาวบ้านตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร Document 2
20 กระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
21 กลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อาจารย์ปิยนันท์ เกตุแสง Document 0
22 การกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช Document 10
23 การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพิงสารเคมีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร Document 2
24 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ Document 1
25 การจัดการการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในการลดการใช้สารเคมี โดยชุมชนมี ส่วนร่วมของเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์ Document 11
26 การจัดการขยะชุมชนของชุมชนสระแก้วและชุมชนบ้านล่างเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างยั่งยืน ดร.จารุโส สุดคีรี Document 1
27 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา Document 0
28 การจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการคัดแยก ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ิอาจารย์วัลลภ ทาทอง Document 12
29 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย นางมณีรัตน์ สุตันตังใจ Document 10
30 การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง Document 1
31 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 1
32 การจัดการขยะมูลฝอยโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา Document 0
33 การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดร.พิสิฐ นิลเอก Document 1
34 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ดร.วาสนา จาตุรัตน์ Document 1
35 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาขยะอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ผู้ช่วยศาสตราจารยสุธาสินี ครุฑธกะ Document 1
36 การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล Document 6
37 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดร.พัชรี หลุ่งหมาน Document 1
38 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
39 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม Document 1
40 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม Document 1
41 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ Document 1
42 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเอพร โมฬี Document 1
43 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ Document 0
44 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร Document 1
45 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร Document 1
46 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด Document 0
47 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด Document 0
48 การจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ Document 0
49 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 11
50 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
51 การจัดการความรู้พื้นที่การท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน 1718 เทศบาล ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นางสาว ปัทมา ปัญญาใส Document 1
52 การจัดการความรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับสมุนไพรไทยในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด Document 1
53 การจัดการความรู้และกำหนดแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง อาจารย์สงบ สิงสันจิตร Document 1
54 การจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน บ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ Document 1
55 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนสระแก้วและบ้านล่าง เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น Document 1
56 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ Document 1
57 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
58 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน ทต.บ้านกรูด นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
59 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ปราณบุรี นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
60 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.วังมะนาว นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
61 การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 0
62 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านชาด ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร. จารินี ม้าแก้ว Document 12
63 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
64 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนขี้เกลือ ตำลบบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ Document 12
65 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพื้ชชุมชนบ้านโสกนกเต็มพัฒนา ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ Document 12
66 การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านไพศาลตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
67 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า Document 1
68 การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี Document 0
69 การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม อ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ Document 0
70 การจัดตั้งสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้การเพาะเห็ดประจำ ตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา Document 0
71 การจัดตั้งสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา Document 0
72 การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
73 การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว Document 0
74 การจัดบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม Document 8
75 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารตำบลนาวุ้ง อาจารย์วิชชญา มณีชัย Document 0
76 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารตำบล บางจาก อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี Document 0
77 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน Document 9
78 การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ Document 2
79 การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ Document 2
80 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านชาดอำนวย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ Document 12
81 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ Document 12
82 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านยางนกคู่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ Document 12
83 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านหนองยาง ตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ Document 12
84 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็นอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด Document 12
85 การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม อ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ Document 0
86 การนำเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี นางสาวมัสลิน บัวบาน Document 0
87 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา Document 1
88 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว Document 1
89 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา Document 1
90 การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ์ Document 0
91 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์เพื่อผลิตวัสดุบา รุงดิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่เทศบาล ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นางมณีรัตน์ สุตันตังใจ Document 10
92 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ Document 1
93 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร Document 1
94 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น Document 1
95 การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม Document 8
96 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม Document 1
97 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี Document 1
98 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ Document 0
99 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน: กรณีศึกษา ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
100 การบูรณาการการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง Document 0
101 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อาจารย์ ดร.พัชรี ปัญญานาค Document 17
102 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อาจารย์ ดร.พัชรี ปัญญานาค Document 18
103 การประยุกต์ใช้ระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เนตรนภา เรื่องภานุพันธ์ Document 1
104 การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในแปลงผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อบต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายนิธิภัทร บุญปก Document 11
105 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย นางสาวมธุรส ชลามาตย์ Document 2
106 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ อาจารย์ชลีดล อินยาศรี Document 0
107 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ชลีดล อินยาศรี Document 0
108 การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพร ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ Document 1
109 การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา Document 9
110 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนปลูกพริก หมู่บ้านสมบูรณ์ หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ปริญญา ทองคำ Document 0
111 การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายการตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสาวผมหอม เชิดโกทา Document 1
112 การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ Document 23
113 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา เทศบาลตา บลบ้านค้อ อ.โนนสงั จ.หนองบัวลำภู นางนันทพร กงภูเวช Document 13
114 การพัฒนากลไกทางกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ Document 22
115 การพัฒนาการจัดการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง Document 1
116 การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์ Document 4
117 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหิน ตั้งอย่างยั่งยืน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ ดร.จำรัส อึ้งศรีวงษ์ Document 0
118 การพัฒนาความความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบ กิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
119 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการ เรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม Document 0
120 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
121 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
122 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
123 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
124 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
125 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
126 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทยเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
127 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
128 การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 0
129 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการมีสวนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาจารย์จวง เผือกคง Document 1
130 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อัญธิชา มั่นคง Document 10
131 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์กมลชนก ทองเอียด Document 1
132 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล Document 10
133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
134 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ นางสาวคคนางค์ ช่อชู Document 29
135 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
136 การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.ยุพิน ยืนยง Document 0
137 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 5 อ (องค์ประกอบสุขภาพดี) สำหรับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ Document 11
138 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านอาคต ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์รติกร แสงห้าว Document 0
139 การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ Document 16
140 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน อาจารย์สิงหา ปรารมภ์ Document 15
141 การพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง Document 3
142 การพัฒนาบทบาทของกลุ่มเยาวชนด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่เกวียน อำภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง Document 1
143 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแมและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของกลุ่มสร้างอาชีพตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ Document 1
144 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะเชิงวิกฤต อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ Document 3
145 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ม อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว Document 1
146 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง Document 1
147 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข Document 1
148 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้าทรงเครื่องของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์นลินี หิมพงษ์ Document 0
149 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานเเบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง อบต.เเก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ Document 0
150 การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ Document 1
151 การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า Document 1
152 การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน Document 0
153 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลน้ำตกแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
154 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
155 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัยแบบมีส่วนร่วม อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
156 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลพระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 14
157 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 15
158 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อาจารย์เอกวิทย์ ลำพาย Document 0
159 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร Document 0
160 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการในด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ. ดร.วาริธ ราศรี Document 0
161 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร Document 13
162 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
163 การพัฒนาระบบจัดการตนเองและความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชน ท้องถิ่นตำบลขุนทะเล อาจารย์อภิชาติ โกศล Document 1
164 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
165 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
166 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
167 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
168 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา Document 13
169 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
170 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลสกาด อำเภอปัว จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
171 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
172 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
173 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
174 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา ทต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
175 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ดงพระญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
176 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
177 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.บ้านแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
178 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
179 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.ม้วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
180 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
181 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
182 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
183 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษา อบต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
184 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
185 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
186 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็ปแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะชุมชนของ อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล Document 2
187 การพัฒนาระบบฐานเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกร ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี Document 2
188 การพัฒนาระบบท่องเที่ยวเสมือนจริงสำหรับ อบต.บ้านกรูด นายเดช ธรรมศิริ Document 0
189 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ณปภัช วรรณตรง Document 2
190 การพัฒนาระบบสำหรับกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหม กรณีศึกษาชุมชนตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์ Document 0
191 การพัฒนาระบบเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี Document 2
192 การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศูนย์ 3 วัย เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 10
193 การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผศ.กมลทิพย์ ตรีเดช Document 0
194 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดร.อรัญญา รักหาบ Document 1
195 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคน 3 วัย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน ตำบลแดนชุมพล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 9
196 การพัฒนารูปแบบการดูเเลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ Document 0
197 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อ.เผ่า อนันจิ๋ว Document 0
198 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
199 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
200 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
201 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
202 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
203 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
204 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ Document 1
205 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
206 การพัฒนารูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์วันรุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร Document 1
207 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงศ์ Document 0
208 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง Document 1
209 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล Document 1
210 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล Document 1
211 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าแยก อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว Document 1
212 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองบอน อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย Document 1
213 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อ.เมธาวิน สาระยาน Document 0
214 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม Document 0
215 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 15
216 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
217 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
218 การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลหัวเสือ อำเภอท่าแม่ทะ จังหวัดน่าน อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร Document 2
219 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าที่มีต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ” เทศบาล ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ Document 5
220 การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยชุมชนมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อาจารย์ทัศนีย์ สุนทร Document 1
221 การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ Document 0
222 การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ Document 0
223 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการนับหน่วยคาร์โบไฮเดรต โดยใช้สื่อเรียนรู้ในท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย Document 16
224 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS approach ที่เน้นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชน ต. บางพลับ อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
225 การพัฒนารูปแบบด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร อาจารย์กมลชนก ทองเอียด Document 1
226 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล Document 0
227 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์กุลริศา คำสิงห์ Document 0
228 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา Document 9
229 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ Document 0
230 การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนในการจัดการขยะอินทรีย์ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง จิตไธสง Document 3
231 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช องค์การบริหารส่วน ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์ Document 9
232 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนเพื่อชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เทศบาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ิอาจารย์วัลลภ ทาทอง Document 12
233 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน Document 7
234 การพัฒนาสื่อการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรุ้และพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของเด็กปฐมวัยในศูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อาจารย์กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ Document 0
235 การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ชนิดวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหวัดของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก Document 0
236 การพัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตลาดอมยิ้ม อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี นายเก่งกาจ ต้นทองคำ Document 0
237 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
238 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้้าปั้ว จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
239 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
240 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมมือ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเเเพ นายพนม จองเฉลิมชัย Document 0
241 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ Document 9
242 การพัฒนาหลักสูตรวนเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
243 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.ธรรมศาลา นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
244 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.เลาขวัญ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
245 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ท่างาม นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
246 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ธรรมศาลา นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
247 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
248 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.รางบัว นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
249 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วังมะนาว นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
250 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วัดประดู่ นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
251 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร Document 0
252 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ Document 0
253 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข Document 0
254 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส Document 10
255 การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่น ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล Document 0
256 การพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง Document 1
257 การพัฒนาเครื่องดื่มน ้ำผัก สมุนไพร และผลไม้ เพื่อสุขภาพ เทศบาล ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลียง สุพิมพ์ Document 14
258 การพัฒนาเตาไพโรไลซีสต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกทั่วไป อาจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ Document 5
259 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ดนยา สงครินทร์ Document 0
260 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
261 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
262 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ นต.ดร.สงคราม สมณวัฒนา ร.น. Document 0
263 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า Document 0
264 การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทต.ดำเนินสะดวก นายอรรถ อารีรอบ Document 1
265 การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง Document 0
266 การพัฒนาแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง Document 0
267 การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.บัญชา พุฒิวนากุล Document 0
268 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ Document 0
269 การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชรอำเถอพนมทวน อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
270 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม Document 1
271 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 1
272 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา ดร.อรัญญา รักหาบ Document 1
273 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงรูปแบบครัวเรือน (Family Model) ของชุมชนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล Document 13
274 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี นางสาวมาลินี นาคใหญ่ Document 0
275 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข Document 0
276 การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารตำบลนาวุ้ง อาจารย์วิชชญา มณีชัย Document 0
277 การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ องค์การบริหารตำบล บางจาก อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี Document 0
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาเเร้ง นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล Document 0
279 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เบิกไพร นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล Document 0
280 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ อาจารย์เชิดชัย สมับติโยธา Document 0
281 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ Document 0
282 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านรมรีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า Document 1
283 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ Document 0
284 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ Document 6
285 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วน ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นางวิลัยพร ยาขามป้อม Document 14
286 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสวัสดิการชุมชน ตาบลกุดรัง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ธเนศ ยืนสุข Document 0
287 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสวัสดิการชุมชนตาบลเม็กดา อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วริดา พลาศรี Document 0
288 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลหนองบอน อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ Document 1
289 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในตำบลหนองชุมพลเหนือ ผศ.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ Document 0
290 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ Document 1
291 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
292 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
293 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
294 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก Document 0
295 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล Document 2
296 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิิพันธ์ Document 0
297 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะของชุมชนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์อัครพงษ์ วงศ์พัฒน์ Document 0
298 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศ มาลา Document 1
299 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดร.วริศรา สมเกียรติกุล Document 1
300 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดร.พิสิฐ นิลเอก Document 1
301 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ของสหวิชาชีพในชุมชนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม Document 1
302 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ Document 1
303 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ Document 1
304 การมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชของเกษตรกร ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย Document 0
305 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ Document 1
306 การลดใช้สารเคมีในระบบการปลูกแคนตาลูป: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี Document 0
307 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด Document 3
308 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบลายผ้าขาวม้าร่วมสมัยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ กลุ่มสตรีทอผ้าเทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์นฤมล อินทิรักษ์ Document 0
309 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
310 การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา Document 2
311 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
312 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
313 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะ จากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตาบลสถาน อาเภอปัว จังหวัดน่าน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 3
314 การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลตำบล สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน อาจารย์สารัลย์ กระจง Document 7
315 การวิเคราะห์ระบบโซ่อุปทานการปลูกแคนตาลูปในพื้นที่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม Document 1
316 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
317 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อ.เเม่จริม จังหวัดน่าน อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
318 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือน : กรณีศึกษาบ้านท่างาม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์นุกูล กุดแถลง Document 0
319 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร Document 0
320 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ Document 11
321 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 15
322 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 15
323 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ Document 7
324 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน เทศบาล ต.โนนสะอาด นางมณีรัตน์ สุตันตังใจ Document 10
325 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเขมิกา อารมณ์ Document 22
326 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม Document 0
327 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคบองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง Document 1
328 การศึกษาทัศนคติของเกษตาที่มีผลต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ Document 0
329 การศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละจังหวัดนครปฐม อบต.พลับพลาไชย นางสาวปรารถนา เเซ่อึ้ง Document 1
330 การศึกษาปัจจัยการรับรู้และการยอมรับที่มีผลต่อความพร้อมของประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ Document 1
331 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
332 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
333 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษาตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
334 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกลาส จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
335 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
336 การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี Document 1
337 การศึกษาปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี Document 1
338 การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม Document 1
339 การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม Document 1
340 การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี Document 1
341 การศึกษาภาวะหนี้สินและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Document 14
342 การศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ Document 2
343 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ Document 11
344 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
345 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
346 การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา Document 0
347 การศึกษารูปแบบตำรับอาหารท้องถิ่นตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย อาจารย์สุทธิพันธุ์ แดงใจ Document 13
348 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
349 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
350 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
351 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
352 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ Document 3
353 การศึกษารูปแบบระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อาจารย์รัชกร นามกร Document 1
354 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช อาหารปลอดภัยของเกษตรกรตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส Document 0
355 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหาร ปลอดภัยด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล Document 0
356 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
357 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
358 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ Document 1
359 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
360 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ Document 1
361 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
362 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
363 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
364 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ Document 7
365 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย Document 13
366 การศึกษาแนวทางการลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส Document 12
367 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวธัญญพร มาบวบ Document 2
368 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
369 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง Document 3
370 การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะจากการท่องเที่ยว ขององค์กรท้องถิ่นส่วน ต.ปากชม นางมณีรัตน์ สุตันตังใจ Document 10
371 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัยตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์วรรณี ทองระย้า Document 4
372 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัยเทศบาลตำบลพระพุทธบาตรเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดน่าน อาจารย์วรรณี ทองระย้า Document 4
373 การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวชลาลัย วงเวียน Document 0
374 การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านเนินสะอาด ม.6 ตำบลหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ Document 1
375 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์อังศุมา ก้านจักร Document 0
376 การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล Document 0
377 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช Document 10
378 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา Document 11
379 การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุภาคครัวเรือนภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ณปภัช วรรณตรง Document 3
380 การส่งเสริมศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาเเร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางณัฐยา เชิงฉลาด Document 0
381 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร Document 4
382 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่ อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ Document 0
383 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยื่น อ.เมธาวิน สาระยาน Document 0
384 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเขายายกะตาเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด Document 0
385 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ Document 0
386 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ Document 0
387 การสร้างกลยุทธ์ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะของชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์ชัชชัย สุจริต Document 14
388 การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทสบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหววัดพัทลุง ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ Document 1
389 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร ผักปลอดสารพิษ โดยการจัดการตนเอง :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวธิดารัตน์ คีมกระโทก Document 13
390 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
391 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นางสาวศรีนวล แตงภู่ Document 6
392 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเองเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
393 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-สัตว์เศรษฐกิจ(ปลาเล็ก)โดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
394 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหารโดยการจัดการตนเองของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกิติสา วงศ์คำ Document 3
395 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางอาหารด้านผักปลอดสารพิษโดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล Document 13
396 การสร้างคุณค่าให้กับขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ณิชชาอร ศิริสงค์ Document 11
397 การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ Document 1
398 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Document 0
399 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร Document 0
400 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ Document 0
401 การสร้างต้นแบบระบบบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะระดับชุมชน อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ Document 3
402 การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา Document 3
403 การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา Document 6
404 การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจากประวัติศาสตร์ชุมชนเจ็ดเสมียร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข Document 1
405 การสร้างพลังเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ Document 0
406 การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับยางพารา แบบมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย กรณีศึกษาตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์ Document 5
407 การสร้างมาตรการร่วมของหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีส่วนร่วมของ ตาบลแม่ลาน อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์ Document 6
408 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน Document 6
409 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทต.เจ็ดเสมียน นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
410 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.จอมบึง นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
411 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.บางปลา นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
412 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.พลับพลาไชย นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ Document 0
413 การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์ Document 1
414 การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม Document 16
415 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ Document 14
416 การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร ในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ อรุณรัตน์ จินดา Document 1
417 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย Document 9
418 การสังเคราะห์การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่างองค์กรการบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ Document 2
419 การสังเคราะห์การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม ผศ.ดรณิชารีย์ ใจคำวัง Document 1
420 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง Document 10
421 การสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ Document 0
422 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย Document 14
423 การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ Document 1
424 การสื่อสารสุขภาพผู้สูงอายุผ่านสื่อพื้นบ้านในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียง (บ้านทราย) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ Document 7
425 การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา Document 0
426 การหาแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำของชุมชนตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ Document 4
427 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ Document 2
428 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
429 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาล ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร Document 15
430 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 11
431 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง Document 12
432 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 12
433 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 10
434 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 13
435 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร Document 16
436 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
437 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนในตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา Document 12
438 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 13
439 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 15
440 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ Document 2
441 การอนุรักษ์ดินเพื่อปลูกข้าวหอมมะลิสู่ความยั่งยืน ในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ Document 1
442 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล Document 7
443 การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน อาจารย์อาดือนา นิโด Document 1
444 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าด้านอาหาร-สัตว์เศรษฐกิจ(กบ)โดยการจัดการตนเอง :องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายเชาวฤทธิ์ โสภักดี Document 18
445 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 12
446 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 11
447 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ Document 13
448 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายฐิติพร วรฤทธิ์ Document 11
449 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและกลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ Document 18
450 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 10
451 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ Document 19
452 การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวเมษยา บุญสีลา Document 11
453 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกาเกอะญอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันดร์ โต๊ะถม Document 9
454 การเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 11
455 การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ Document 3
456 การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. 2ส. ในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์นัชชา ยันติ Document 1
457 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา Document 0
458 การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางวรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ Document 12
459 การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในเขตตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว Document 13
460 การเสริมสร้างและการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่าย การวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ Document 11
461 การใช้กรอบดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ในการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อาจารย์กิตินันท์ มากปรางค์ Document 1
462 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.ธรรมศาลา นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
463 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ทุ่งบัว นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
464 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วัดประดู่ นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
465 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สวนผึ้ง นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
466 การใช้ชุดสื่อบูรณาการวิชาการด้านภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองบัว นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ Document 0
467 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก: กรณีศึกษา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
468 การใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ Document 2
469 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
470 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
471 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้างแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ Document 0
472 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
473 ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การ บริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ Document 1
474 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
475 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
476 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย Document 8
477 ความรู้และพฤติกรรมกรรมการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส Document 14
478 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 14
479 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 14
480 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม Document 14
481 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 14
482 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร บ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Document 14
483 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม Document 14
484 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Document 14
485 คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าใน ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ Document 1
486 คุณภาพน้ำของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดร.พัชรี หลุ่งหมาน Document 1
487 ช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาของกลุ่มแม่บ้านวังศิลา ในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 13
488 ชื่อโครงการวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชน แบบมีส่วนร่วม ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายอนุภูมิ คำยัง Document 13
489 ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว Document 13
490 ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์ Document 11
491 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ Document 10
492 นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดง และการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์เอกสิทธิ์ ไชยปิน Document 14
493 ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ Document 13
494 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์ Document 1
495 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการทำเกษตรอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ Document 11
496 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Document 1
497 ผลการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าที่มีต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ อาจารย์กวิน บุญประโคน Document 4
498 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.กระดังงา นายสัญญา ควรคิด Document 0
499 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ทุ่งขวาง นายสัญญา ควรคิด Document 0
500 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ป่าเต็ง นายสัญญา ควรคิด Document 0
501 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ลำเหย นายสัญญา ควรคิด Document 0
502 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองปลาหมอ นายสัญญา ควรคิด Document 0
503 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองพลับ นายสัญญา ควรคิด Document 0
504 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองหญ้าปล้อง นายสัญญา ควรคิด Document 0
505 ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ห้วยด้วย นายสัญญา ควรคิด Document 0
506 ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร Document 4
507 ผลของการออกกำลังกายด้วยการฟ้อนรำท้องถิ่นที่มีต่อการทรงตัว และการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ นาย มนัสวี บุราณศรี Document 6
508 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
509 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ทุ่งบัว นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
510 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บางพรม นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
511 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 1
512 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สระกระเทียม นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
513 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล นางสาววิลาสินี ทองเเถบ Document 0
514 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว Document 13
515 รงการย่อยที่ 3 แนวทางการเสริมพลังเยาวชนต้นแบบ “ลดเหล้า” เทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ Document 2
516 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ในมิติของฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ Document 1
517 ระบบสารสนเทศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ Document 5
518 ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน สำหรับการทำนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ผศ.ฐิติมา บุณฑริก Document 0
519 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ผศ.ฐิติมา บุณฑริก Document 0
520 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผศ.สมคิด ทุ่นใจ Document 11
521 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณี เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผศ.สมคิด ทุ่นใจ Document 13
522 รูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 13
523 รูปแบบการจัดการการลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย Dr. Tuan Nguyen Ngoc Document 12
524 รูปแบบการจัดการกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างรายได้ ให้กับผู้สูงอายุตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.อัญชลี โกกะนุช Document 3
525 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ดำเนินสะดวก นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
526 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองพลับ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
527 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เลาขวัญ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
528 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เอราวัณ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
529 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทรงคนอง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
530 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่างาม นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
531 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าหลวง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
532 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งขวาง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
533 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สวนผึ้ง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
534 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
535 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองอ้อ นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ Document 0
536 รูปแบบการจัดการของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด Document 4
537 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือวังเลาของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : การท่องเที่ยวล่องแก่งชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ อาจารย์ตันติกร โนนศรี Document 1
538 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อาจารย์ณศิริ ศิริพิมา Document 1
539 รูปแบบการจัดการน้ำใช้เพื่อการเกษตรระดับครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา Document 12
540 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ Document 11
541 รูปแบบการจัดการศูนย์สุขภาวะผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
542 รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อาจารย์พลกฤต รักจุล Document 2
543 รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
544 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 3 อ. ของกลุ่มผู้สูงวัยกับสถานศึกษาและภาคีตำบลดอนไฟ จังหวัดลำปาง อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 0
545 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 4 ส. ของกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่และภาคีเครื่อข่าย อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 17
546 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 12
547 รูปแบบการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อาจารย์สยุมภู อุนยะพันธ์ Document 10
548 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ของตาบลเจดีย์ จังหวัดน่าน และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา Document 11
549 รูปแบบการทำเกษตรทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจาย์สำรวย มะลิถอด Document 0
550 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 16
551 รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 11
552 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ Document 10
553 รูปแบบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ Document 0
554 รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ Document 0
555 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคคนางค์ ช่อชู Document 11
556 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2560) นางสาวสุจิตรา ยางนอก Document 10
557 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย อาจารย์มณฑณ ศรีสุข Document 10
558 รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนกับภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 7
559 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน Document 6
560 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชนในองคืการบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมมาส เส้งนุ้ย Document 1
561 รูปแบบการรับรู้เทคโนโลยีการฉีดสารเข้าต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำแมลงศัตรูในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ Document 0
562 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุ นางศิริพร ฉายาทับ Document 0
563 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางคนที นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
564 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางพรม นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
565 รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.หนองบัว นางสาววริยา จันทร์ขำ Document 0
566 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ Document 11
567 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม Document 0
568 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 2
569 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต. สกาด อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 10
570 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต.เมืองจัง อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง Document 2
571 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ Document 0
572 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวธนัชพร มุลิภะบุตร Document 0
573 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลสระกะเทียม นางศิริพร ฉายาทับ Document 0
574 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลห้วยม่วง นางสาวนันทิดา โหวดมงคล Document 0
575 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ Document 1
576 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ Document 0
577 รูปแบบการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน รำวงมะเก่า โดยกลุ่มผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว Document 11
578 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จะงหวัดน่านน่านเเละภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 10
579 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
580 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
581 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
582 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
583 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
584 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ Document 2
585 รูปแบบการออกกำลังกายที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา Document 2
586 รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก Document 0
587 รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ ชุมพร อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล Document 1
588 รูปแบบกิจกรรมความสุข 5 มิติของกรมสุขภาพจิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน Document 3
589 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล Document 10
590 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 15
591 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มหมอนขิดบ้านโพนทรายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ Document 14
592 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ Document 10
593 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
594 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
595 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ Document 12
596 รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา Document 13
597 รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์ Document 1
598 วิเคราะห์น้ำเสีย นายพัชรศักดิ์ อาลัย Document 1
599 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.กระดังงา นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
600 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ป่าเด็ง นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
601 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วยด้วน นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
602 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วหนองนกไข่ นางสาววนิดา ชัยชนะ Document 1
603 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพโดยชุมชนโพธิ์หัก จ.ราชบุรี นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป์ Document 1
604 ศึกษาบทบาทของผู้นำชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ Document 7
605 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ Document 8
606 ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
607 ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด Document 11
608 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลของเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
609 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
610 ศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะมูลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
611 ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน Document 18
612 ศึกษาสถานภาพและการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ณิชชาอร ศิริสงค์ Document 10
613 สังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม Document 12
614 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ Document 1
615 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ Document 1
616 เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน อยู่ดี กินดี มีสุข : กรณีศึกษาเทศบาล ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.ภัทราพร เกษสังข์ Document 22
617 เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์ Document 0
618 เเนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเเละชุมชน นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ Document 0
619 แนวทางการจัดการขยะของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง จิตไธสง Document 3
620 แนวทางการจัดการขยะของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง จิตไธสง Document 3
621 แนวทางการจัดการขยะต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรชัย สังข์งาม Document 1
622 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในเขต อบต.เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร Document 1
623 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ Document 0
624 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.วุฒิกร สายแก้ว Document 0
625 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า Document 0
626 แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาล ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง จิตไธสง Document 3
627 แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง Document 0
628 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี Document 15
629 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี Document 15
630 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า Document 1
631 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายพงศกร ศยามล Document 1
632 แนวทางการจัดการพื้นสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเขตเทศบาลบ้านท่าศิลา ต.ค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู อาจารย์ตันติกร โนนศรี Document 1
633 แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว Document 1
634 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง Document 10
635 แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง Document 1
636 แนวทางการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว Document 0
637 แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานแคนตาลูปให้ได้คุณภาพ เพื่อการแข่งขันในเขตพื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ Document 1
638 แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ Document 12
639 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนในต าบลชัย เกษม อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล Document 0
640 แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเบญจมาส เปาะทอง Document 0
641 แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
642 แนวทางการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนตำบล นาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา Document 12
643 แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแนวร่วม “ลดเหล้า” อบต.หินโงม ต.หินโงม จ.หนองคาย อาจารย์บัญชา นวนสาย Document 13
644 แนวทางการพัฒนาการจัดการของการผลิตปุ๋ยผสม: กรณีศึกษากลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ Document 1
645 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค Document 1
646 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค Document 1
647 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง Document 1
648 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมชนหาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม Document 0
649 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตาบลกุดลาด อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา Document 0
650 แนวทางการพัฒนาการสร้างรายได้และอาชีพเสริมในพื้นที่ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต Document 1
651 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย Document 1
652 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอิทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไทย อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุลบราชธาณี นายฐิติพร วรฤทธิ์ Document 16
653 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
654 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า” ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายโชคชัย วิเศษศรี Document 13
655 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อาจารย์พรนภา บุญนำมา Document 11
656 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อาจารย์พรนภา บุญนำมา Document 11
657 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตาบล : กรณีศึกษาตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม จังหวัดเลย อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี Document 0
658 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ Document 1
659 แนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ Document 13
660 แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์จิรวัฒน์ มาลา Document 1
661 แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล Document 1
662 แนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์บัญชา นวนสาย Document 11
663 แนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์วงศผกา พิมพา Document 0
664 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล Document 8
665 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการใช้กระบวนการแผนที่ทางความคิด (Mind Map) อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Document 9
666 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ Document 9
667 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ Document 9
668 แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว Document 13
669 แนวทางการส่งเสริมแนวทาง “บวร ลดเหล้า” ในชุมชน อบต. นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นาย สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน Document 10
670 แนวทางการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน Document 0
671 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ Document 1
672 แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล Document 7
673 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 16
674 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 14
675 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ Document 14
676 แนวทางการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว Document 13
677 แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร อาจารย์นันทพันธ์ คดคง Document 15
678 แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง Document 9
679 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวผกามาศ มูลวันดี Document 14
680 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 10
681 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 10
682 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ Document 12
683 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวเขมิกา อารมณ์ Document 22
684 แนวทางปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำบริเวณตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี Document 1
685 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตร ชุมชนหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช Document 10
686 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุจิตรา ยางนอก Document 6
687 แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ Document 1
688 แผนที่สุขภาพด้านกายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ Document 10
689 แผนที่สุขภาพด้านจิตใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวนิธินันท์ มาตา Document 11
690 แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร. จารินี ม้าแก้ว Document 12
691 แผนพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นางสาวเอพร โมฬี Document 1
692 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.ท่าหลวง นางเมธานี หอมทอง Document 0
693 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.บางช้าง นางเมธานี หอมทอง Document 1
694 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.หนองนกไข่ นางเมธานี หอมทอง Document 0
695 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ นางเมธานี หอมทอง Document 0
696 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 18
697 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุกตาบลนาไร่หลวง จ.น่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 18
698 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 20
699 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาพื้นถิ่นและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาบง จังหวัดลำปาง อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ Document 19
700 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลตาพระยา อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ Document 1
701 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลทัพเสด็จ อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ Document 1
702 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลทัพไทย อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ Document 1
703 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองม่วง อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ Document 1
704 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว :กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกสูง อาจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล Document 1
705 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว: กรณีคึกษาตำบลหนองแวง (กิจกรรม"โซเดียมอันตรายกว่าที่คิด") อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน Document 1
706 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลตาพระยา อาจารย์แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ Document 1
707 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลทัพเสด็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล Document 1
708 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองม่วง อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก Document 1
709 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง (กิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด”) อาจารย์อรัญญา มุดและ Document 1
710 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว :กรณีศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง อาจารย์ ดร.สุภัชณาน์ ศรีเอี่ยม Document 1
711 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว:กรณีศึกษาตำบลทัพไทย อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา Document 1
712 โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ Document 0
;